İçeriğe atla

Genel

2 Ocak 2019 Koordinasyon Toplantısı

Kırkpınar Maja Restaurant ‘ta kahvaltı sonrasında fabrikamızda 2018 yılının her birim olarak değerlendirmeleri ve projeleri anlatıldı. Bu projelerle fabrikaya kazanımlar belirtildi. Bu kazanımların artarak 2019 yılında devam etmesi gerektiği üzerine güzel bir etkinlik yapıldı.

Dünya Çevre Günü

Bildiğiniz üzere 2017 kampanya döneminde devreye aldığımız Arıtım tesisimiz ile artık çevreye daha duyarlı olduğumuzu kanıtladık.

Artık daha az su tüketerek üretim yapıyoruz. Su kullanımında daha hassas ve titiz davranıyoruz.

Dünya çevre gününüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü – 2018

8 Mart Dünya Kadınlar Günü fabrikamızın yemekhane salonunda tüm bayan personel için özenle hazırlanmış kahvaltı organizasyonu ile başlayıp ardından kadın çalışanlarımıza verdiğimiz değerin hatırlanması amacıyla günün hatırası olarak hediyeler dağıtılmıştır.

Ticaret Müdürü Yusuf TABAŞ ‘ın Veda Yemeği

Fabrika Ticaret Müdürümüz sayın Yusuf TABAŞ için düzenlenmiş olan veda yemeğinde bir araya gelindi. Kendisine fabrikamıza katmış olduğu değerler ve yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi verildi. Bundan sonraki yaşantısında sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler geçirmesini diliyoruz.

Yusuf Tabaş Veda Yemeği Videosu                                  Yusuf Tabaş ‘a Çalışanlarından Büyük Jest

 

 

 

Enerji Politikamız

                                 ENERJİ POLİTİKAMIZ

FİRMAMIZIN ENERJİ POLİTİKASI AŞAĞIDA SIRALANMIŞ TEMELLERE DAYANDIRILMIŞ OLUP

BUNLAR TÜM BÜNYEMİZDE BENİMSENEREK FARKINDALIK SAĞLANMIŞTIR.

* Üretim ve faaliyetlerimizde ürün kalitesini düşürmeden enerjinin verimli  kullanımını ve enerji tasarrufunu sağlamak ,

 * Enerji tüketimini azaltmak,etkinliğini/verimliliğini artırmak ve sistemin   idamesini ve ISO-50001 Standart isteklerine uygunluğunu sağlamak,

 * Enerji Yönetim ve bağlantılı Geçerli kanun ve regülasyonlara uymak,

 * Enerji hedef ve indikatörlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için yapılaşma çerçevesi oluşturmak,

 *  Firmamızın enerji politikasının anlaşılması ve uygulanması için çalışanların bilgilendirilmesi ,eğitilmesi ve benimsemesini sağlamak,

 *  Bünyemizdeki organizasyon yapısındaki  tüm tarafların katılımcılığı ile enerji yönetim sistemimizin sürekli iyileştirme çevrimi yöntemiyle iyileştirilmesi,

Üst yönetim ve çalışanlarca yürütülecektir.

                                                                                                                                                                           Genel Müdür

                                                                                                                                                                           Naci ÖZAVCI

Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14 Şubat 2002 tarih, 24671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak maksadıyla kurulan Şeker Kurumunun; kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Şeker Kurumunun teşkilatı, yönetim ve çalışma usul ve esasları bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 19.4.2001 tarihli ve 24378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanununun 12 nci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
 2. b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
 3. c) Kurum: Şeker Kurumunu,
 4. d) Kurul: Şeker Kurulunu,
 5. e) Başkan: Şeker Kurulu Başkanını,
 6. f) Kanun: 4634 sayılı Şeker Kanununu,
 7. g) Şeker: Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,
 8. h) Pazarlama yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,
 9. i) A Kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,
 10. j) B Kotası: A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını,
 11. k) Şeker Fabrikası: Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (g) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,
 12. l) Şirket: Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş ve Teşkilat

Kurumun Kuruluşu ve Hukuki Yapısı

Madde 5 — Şeker Kurumu, Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere Kanunla kurulmuş kamu tüzel kişiliğidir. Kurum; Şeker Kurulu ve hizmet birimlerinden oluşur. Kurum, Şeker Kurulu tarafından yönetilir.

Kurumun merkezi Ankara’dadır.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Şeker Kurulu

BİRİNCİ KISIM

Kurulun Teşekkülü ve Görev Süreleri

Kurulun Teşekkülü

Madde 6 — Kurul, Kurumun karar organı niteliğinde olup, Kanun kapsamındaki konularda her türlü kararı almak ve uygulamak üzere; biri Başkan ve biri Başkanvekili, toplam yedi üyeden oluşur.

Kurul Üyelerinin Seçimi

Madde 7 — Bakanlar Kurulu; Bakanlık, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık, sakaroz kökenli şeker üreten ve sermayesi kamuya ait olan Şirket ile pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliğin göstereceği ikişer aday, sakaroz ve nişasta kökenli şeker üreten şirketlerin her grubundan Türkiye’deki fabrikalarından nominal üretim kapasitesinin son üç yıl ortalama üretimi en fazla olan iki şirketin ayrı ayrı önerecekleri ikişer aday arasından birer üye olmak üzere bir Başkan ve altı üye seçer ve atar.

Başkan

Madde 8 — Kurul Başkanı, Kurumun da Başkanıdır. Kurumu, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı Başkan temsil eder. Bu sorumluluk; Kurulun işleri ile ilgili olarak, kamuya bilgi verilmesi görevini de kapsar.

Beş yıllık süre dolmadan Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Başkanvekili

Madde 9 — Başkanvekilini, Kurul üyeleri kendi aralarından seçer. Bunun için Kurulun Başkan ve üyelerinin belirlenmesinden sonra, adaylar Başkana bildirilir. Kurul başkanı, adayları da belirterek gündeme alır. Başkanvekili, Başkanın yokluğunda Başkanın tüm görev ve yetkilerini üstlenir.

Atanma Şartları

Madde 10 — Kurul Başkanı ve üyeleri; hukuk, iktisat, mühendislik, işletme, ulus-

lararası ilişkiler, kamu yönetimi veya maliye dallarında yurt içi ya da yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş (pancar kooperatiflerinin oluşturduğu üst birliği temsil eden üye için bu şart aranmaz), mesleki açıdan yeterli bilgi ve deneyime sahip bulunan ve meslekleri ile ilgili olarak kamu veya özel sektörde en az on yıl çalışmış kişiler arasından seçilir. Başkan ve üyelerin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

Görev Süreleri

Madde 11 — Kurul Başkanı, Başkanvekili ve üyelerinin görev süreleri beş yıldır.

Kurula atanan üyelerin, temsil ettikleri kuruluşlarındaki görevlerinden ayrılmaları halinde, üyelikleri sona erer. Bu nedenle veya diğer herhangi bir nedenle üyelikleri sona erenlerin yerlerine Bakanlar Kurulu tarafından en geç bir ay içinde yeni bir üye seçilir ve atanır. Bu şekilde atananlar, yerine atandıkları üyelerin sürelerini tamamlar.

Atamalar için gerekli şartları kaybettikleri ya da Kanunla verilen görevle ilgili olarak suç işledikleri kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olan Kurul Başkan, Başkanvekili ve üyelerinin görevleri sona erer.

Yasaklar

Madde 12 — Kurul üyeliği görevi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen başka iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

Kurul üyeleri; Kurulun para, para hükmündeki evrak, senet ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı memur sayılırlar ve haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Üç ve Altıncı Bablarındaki hükümler uygulanır.

Kurul üyelerinin, görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri açıklamaları halinde, haklarında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükmü uygulanır ve Kuruldaki görevlerine son verilir. Bu kişiler Kurul üyeliğine tekrar seçilemezler.

İKİNCİ KISIM

Kurulun Görev ve Yetkileri

Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 13 — Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) A ve B kotalarını tespit etmek, iptal ve transferleri hakkında kararlar almak ve bu kararları uygulamak.
 2. b) Kurum harcamaları ve işlemleri, depolama primi, araştırma geliştirme faaliyetleri ile benzeri idari giderler için kullanılmak üzere, faaliyetteki şirketlerin cari pazarlama yılına ait, yeni kurulan şirketlerin ise ilk pazarlama yılına ait A kotaları karşılığı şeker miktarının ilgili pazarlama yılı başındaki fabrika satış fiyatı üzerinden hesaplanacak tutarının binde beşini aşmamak üzere katılım paylarını belirlemek, bu konuda kararlar almak ve uygulamak.
 3. c) Şeker için depolama kesintisinin yapılıp yapılmaması, prim ödenip ödenmemesi hususunda kararlar almak ve bu kararları uygulamak. Yurt içi üretim ve pazar işleyişlerinde Kanunun amaçlarına uygun düzenlemeler yapmak, depolama kesintisi almak, depolama prim miktarlarını tayin etmek, sarf ve mahsuba ilişkin kararlar almak.
 4. d) İç fiyat, arz-talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak, şeker ticaretinde yapılması istenen düzenlemeler konusundaki görüşlerini Müsteşarlığa bildirmek.
 5. e) Kanunda öngörülen idari para cezalarını uygulamak.
 6. f) Sektörle ilgili araştırma–geliştirme faaliyetlerini yönlendirerek organizasyonlar sağlamak ve gerekli olduğu hallerde kaynak tahsis etmek.
 7. g) Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her tür bilgiyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan, gerçek ve tüzel kişilerle, bunların her türlü birliklerinden istemek.
 8. h) Gerek duyulması halinde şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunmak. Bu amaçla, gerektiğinde bağımsız denetim kuruluşlarından yararlanmak.
 9. i) Kanunun amaçlarına uygun olarak, sektörle ilgili diğer hususlarda kararlar almak ve uygulamak.
 10. j) Yurt içinde ve dışında, konusu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak.
 11. k) Ticari sırlar ve gizli rekabet bilgileri de dahil olmak üzere, ticari açıdan hassas olan her türlü bilginin açıklanmasını engelleyecek usul ve esasları belirlemek ve uygulamak.
 12. l) Kurul Başkanvekilini seçmek.
 13. m) Kurumun personel politikasını çalışma usul ve esaslarını saptamak, uygulamasını izlemek, Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personel ile ilgili atama kararlarını almak. Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personelin genel seçilme ve atanma şartlarını belirlemek.
 14. n) Kurumun yıllık bütçesi, gelir-gider kesin hesabı ve yıllık çalışma programlarını hazırlatmak ve onamak, gerektiğinde bütçede hesaplar arasında aktarma yapmaya karar vermek.
 15. o) Menkul ve gayrimenkul satınalma, satış, kiralama gibi konularda gerekli düzenlemeleri yapmak.
 16. p) Kanun ve Kanuna dayanılarak çıkarılacak Yönetmeliklerle ilgili olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 17. r) Kurul Başkanı adına imzaya yetkili personelin görev yetki alanını belirlemek.
 18. s) Kurul üyeleri ve Hizmet Birimi personelinin yurt dışı görevlendirmeleri hakkında karar almak.
 19. t) Kurul üyeleri ile Hizmet Birimlerinde istihdam edilen personelin yurt içi ve yurt dışı yol giderleri ve gündeliklerini kanunlarla getirilen sınırlamalar dahilinde belirlemek.

Kurul; yukarıda sayılan görevlerle ilgili hususlarda, Kanun ve Yönetmelikleri de gözönüne alarak, gerekli düzenlemeleri yapmak üzere tebliğ ve yönergeler çıkarır ve uygular.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurulun Çalışma Esasları

Toplantı Zamanı ve Davet

Madde 14 — Kurul, Kurul Başkanının davetiyle toplanır. Toplantı, ayda iki defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapılır. Kurul, Başkanın daveti veya en az üç üyenin yazılı isteği ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı tarih ve saati, toplantıdan önce Kurul üyelerine bildirilir.

Toplantı daveti, yer ve saati bir önceki toplantıda kararlaştırılmamış ise, Başkan tarafından tespit edilir ve Genel Sekreterlik tarafından yazılı olarak üyelere duyurulur. Kurum merkezi dışında da toplantı yapılabilir.

Toplantı Gündemi ve Görüşmelerde Usul

Madde 15 — Toplantıyı Kurul Başkanı yönetir, toplantı gündemi toplantıdan önce Başkan tarafından belirlenerek Kurul üyelerine bildirilir. Başkan toplantıda karara bağlanacak konuları belirler ve serbestçe tartışılmasını sağlar. Oylamada Başkan oyunu en son kullanır ve oyları toplar.

Kurul oylamanın gizli yapılmasını ve şeklini kararlaştırabilir.

Toplantıya Katılamama Halleri

Madde 16 — Kurul Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları asıldır.

Kurul üyelerinden mazeretli olanların, mazeretlerini yazılı olarak Başkanlığa bildirmeleri gereklidir.

Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine Kanunda belirtilen usullere göre yeni üye atanır.

Kurul Kararları

Madde 17 — Kurul kararları gizli görüşme sonucu alınır. Kurul üyeleri çekimser oy kullanamazlar. Görüşmelere mazeretli olanlar dışındaki üyeler katılır.

Kurulca belirli bir konuda görüşlerini bildirmeleri istenen Kurum personeli ve uzman kişiler de ilgili oldukları konuların görüşüldüğü toplantılara Başkan tarafından davet edilebilirler.

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 18 — Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğunun aynı yöndeki oyu ile alır.

Tutanak ve Kararlar

Madde 19 — Kararlar, Kurul Başkanı veya onun görevlendireceği bir Kurum personeli tarafından yazılır. Kararların yazıldığı tutanakların her sayfası, toplantıya katılan Başkan ve üyelerce imzalanır.

Kurul, konuşmaların tutanağa geçirilmesini önceden bir ilke kararına bağlayabileceği gibi, bunu toplantı sırasında da kararlaştırabilir. Ancak; Başkan ve üyelerden birinin tutanağa geçirilmesini istediği görüşmeler de tutanağa yazılır.

Karara karşı görüşte olan üyeler, ayrı veya birlikte karşı oy şerhi veya gerekçesini tutanağa yazdırır ve altını imzalarlar.

Karar Defteri

Madde 20 — Toplantı tutanaklarına yazılan kararların her sahifesi toplantıya katılmış olan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Kurulun görüşme ve karar tutanakları, satır aralarında açık bırakılmamak ve çıkıntı olmamak kaydıyla, noterden onaylanmış birbirini izleyen sayfa numaralı bir deftere tarih ve numara sırasıyla geçirilir.

Karar defterine, her toplantıya ait tutanak ve kararların yazılmasında aşağıdaki sıra gözetilir.

 1. a) Toplantıya katılanlarla katılmayanların adları ve katılmama nedenleri,
 2. b) Gündem sırasına göre konu ile ilgili öneri yazısı veya önerge,
 3. c) Görüşme tutanağı,
 4. d) Karar metni.

Kararların Saklanması ve Yayımlanması

Madde 21 — Tutanağın imzalı aslı Kurum Genel Sekreterliği’nde saklanır. Kararların onaylı örnekleri ve/veya sonuçları gereği yapılmak üzere ilgili hizmet birimlerine veya ilgililere gönderilir.

Karar örneklerinin aslına uygunluğu Kurul Başkanı tarafından onaylanır.

Kararların Açıklanması

Madde 22 — Toplantılarda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında ve Kurumun her türlü çalışmaları ile ilgili olarak, basın ve yayın organlarına Kurul Başkanı tarafından açıklama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurum Hizmet Birimleri

BİRİNCİ KISIM

Kurum Hizmet Birimleri

Kurumun Hizmet Birimleri

Madde 23 — Kurum hizmetlerinin gerektirdiği görevler, Hizmet Birimleri tarafından yürütülür. Hizmet Birimleri; Kanunun (I) sayılı Cetveli gözönüne alınarak, Hukuk Müşavirliği, Ekonomik Araştırma-Planlama ve Değerlendirme, İzleme Koordinasyon ve Denetleme ile Personel, İdari ve Mali İşler olmak üzere Yönetmeliğe ekli şemada yer alan 4 ana birimden oluşur. Kurul, bu birimler ile birimlerde çalışan personelin görev yetkilerini belirler. Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolardaki toplam sayı aşılmamak üzere personel kadrolarında unvan ve statü değişikliği yapmaya Kurul yetkilidir.

Kurumun Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilecek Personelin Atanma Şartları

Madde 24 — Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; yurt içi yada yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. İdari personelin % 20’si için lise ve dengi okul öğrenimi, diğerlerinde ise yurt içinde yada yurt dışında en az dört yıllık yüksek öğrenim şartı aranır. Kurumun Hizmet Birimlerinde istihdam edilecek personelin ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

İKİNCİ KISIM

Kurum Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilecek

Personelin Hak ve Sorumlulukları

Ücret, Emeklilik ve İkramiye

Madde 25 — Hizmet birimlerinde istihdam edilecek personel, 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

Personelin ücretleri Şeker Kurulu tarafından hiyerarşik bir skala çerçevesinde tespit edilir. Ücretler Yüksek Planlama Kurulunca Kamu İktisadi Teşebbüslerinde istihdam edilen II sayılı cetvele tabi personel için tespit edilen en yüksek sözleşme ücreti tavanı için belirlenen ücretin 2 katından yüksek olamaz. Personele yapılacak ücret artışları, diğer kamu personeline yapılacak artışlarla aynı tarih ve miktarda olur. Personele yılda iki maaş tutarında ikramiye ödenir. İkramiye ödemelerinin zamanı Kurul tarafından belirlenir.

Bu personel, emeklilik işlemleri yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirilir.

Sağlık Yardımı

Madde 26 — Kurum hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin sağlık hizmetleri 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçevesinde yürütülür.

Disiplin Hükümleri

Madde 27 — Kurum hizmet birimlerinde istihdam edilecek personelin uymakla yükümlü olduğu disiplin kurallarına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sır Saklama

Madde 28 — Kurul Başkanı ve üyeleri ile personeli; çalışmaları ve incelemeleri sırasında, Kuruma, Kurum ile ilişkide bulunan kişi ve kuruluşlara ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

Bu kişiler; yaptıkları inceleme ve araştırmalar nedeniyle aldıkları belge, suret, fotokopi ve dosyanın ekini oluşturan diğer veriler ile yazılı bilgileri saklamak ve başkalarının eline geçmemesini sağlayacak önlemleri almak zorundadırlar.

Sırlar, Kanunen yetkili kılınan mercilerden başkasına herhangi bir surette açıklanamaz.

Bu yükümlülük, ilgililerin görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

Kurumun Denetimi

Madde 29 — Kurum içi denetim, inceleme ve soruşturma esasları Kurulca belirlenir, bununla ilgili işlemler Kurul kararı ile görevlendirilecek yetkililer tarafından yerine getirilir.

Kurumun denetimi Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük

Madde 30 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

 

Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

1 Nisan 2002 tarih, 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak üzere şirketlerin kotalarının tespiti, tahsisi, iptali ve transferleri ile yeni kota tahsisi usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Kanun : 4634 sayılı Şeker Kanunu’nu,
 2. b) Kurum : Şeker Kurumunu,
 3. c) Kurul : Şeker Kurulunu,
 4. d) Şirket : Bir veya birden fazla sayıda şeker fabrikasını bünyesinde bulunduran ve/veya işleten tüzel kişiliği,
 5. e) Şeker : Beyaz şeker (standart, rafine, küp ve kristal şeker), yarı beyaz şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu ile inülin şurubunu,
 6. f) Şeker Fabrikası : Şekeri girdi olarak kullanan işletmeler hariç olmak üzere (e) bendinde tanımlanan ürünler ile ham şekeri işleyerek şeker üreten işletmeyi,
 7. g) Hammadde: Şeker üretiminde kullanılan ana girdiyi,
 8. h) Pazarlama Yılı: 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemi,
 9. i) Ülke Toplam A Kotası: Yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde ülke genelinde iç pazara verilebilen şeker miktarını,
 10. j) Şirket A Kotası: Ülke toplam A kotasındaki Şirket payını,
 11. k) Ülke Toplam B Kotası: Ülke toplam A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve pazarlama yılı içinde ülke genelinde güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen sakaroz kökenli depolanabilir nitelikte olan şeker miktarını,
 12. l) Şirket B Kotası: Ülke toplam B kotasındaki Şirket payını,
 13. m) C şekeri: A ve B kotaları dışında üretilen ve yurt içinde pazarlanamayan şeker ile işlenmek üzere ihraç kaydıyla temin edilen ham beyaz şekeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kotaların Tespiti, Tahsisi, İptali ve Transferleri

Kotaların Tespiti

Madde 4 — Kurul; her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar, müteakip 5 pazarlama yılına ait Ülke Toplam A Kotasını sakaroz kökenli ve diğer şekerler için ayrı ayrı ve gerektiğinde dönemsel olarak yurt içi talep verilerini değerlendirerek belirler.

Yurt içi talep tahmini; Kurul tarafından temin edilecek geçmiş yıllara ait, şirketlerin satış ve dış ticaret bilgileri ile ilgili resmi ve özel kuruluşların tüketim ve tüketimi etkileyen unsurlara, dış ticarete ilişkin verileri de gözönüne alınarak Kurum veya gerektiğinde Kurumun uygun göreceği uzman bir kuruluş veya firma tarafından hesaplanır.

Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası, Ülke Toplam A Kotasının %10’unu geçemez. Bakanlar Kurulu bu oranı, Kurumun görüşünü alarak %50’sine kadar artırmaya, %50’sine kadar eksiltmeye yetkilidir.

Kurul; güvenlik payı olarak stoklanması gerekli Ülke Toplam B Kotası miktarını, ilgili resmi kuruluşların görüşlerini alarak ve iç arzı emniyet alacak şekilde, Ülke Toplam A Kotasının belli bir oranı olarak belirler.

Sakaroz kökenli şekerler dışındaki depolanabilir nitelikte olmayan diğer şekerler için B kotası belirlenmez.

Kurul, şirketlerin A ve B kotalarını, belirlenen ülke toplam A ve B kotası miktarları içinde kalmak kaydıyla, her yıl en geç 30 Haziran tarihine kadar fabrikaların işleme ve şeker üretim kapasitelerini gözönünde bulundurarak müteakip beşer şeker pazarlama yılı için tespit eder. Kotalar fabrikaların üretim süreleri ile son üç yıllık ortalama fiili günlük işleme kapasiteleri ve/ veya üretim miktarları ve randımanları esas alınmak suretiyle hesaplanır. Sakaroz kökenli şekerler için Şirket A Kotası, son üç yıllık ortalama fiili günlük hammadde işleme kapasiteleri, üretim süreleri ve hammaddeye göre randımanları esas alınmak suretiyle tespit edilir. Nişasta bazlı şekerler için Şirket A Kotası tespitinde son üç yıllık üretim miktarı ortalaması esas alınır. Bu şekilde hesaplanacak Şirket A ve B kotaları toplamının, ülke toplam A ve B kotalarını karşılamaması veya aşması halinde eksik kalan ya da fazlalık olarak ortaya çıkan şeker miktarını şirketlerin son üç yıllık ortalama üretim içindeki payları oranında artırarak veya eksilterek ülke toplam A ve B kotası toplamına eşitler. Bu suretle hesaplanan Şirket artırımları Şirket üretim kapasitesini aşıyorsa, aşan miktar kadar kota, yıllık üretim kapasitesi ile kotası arasındaki eksi yönde farkı olan şirketlerin atıl kapasiteleri oranında ve Şirketlerin görüşleri de alınarak Kurul tarafından dağıtılır. Kota tahsis edilen şirketler aynı pazarlama yılında kotayı kullanıp kullanmayacaklarını 15 gün içinde Kurul’ a yazılı olarak bildirirler.

İlk kez üretime geçecek ve üç yaşın altındaki şeker fabrikaları ile Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kapasite artırımı izni almış olan fabrikalar için kota belirlenmesinde nominal üretim verileri esas alınır. Bu fıkranın nişasta bazlı şeker fabrikaları için uygulamasında glukoz ve izoglukoz üretim kapasitelerinin toplamı esas alınır. Toplam nişasta bazlı şeker kotasının toplam nişasta bazlı şeker üretim kapasitesine bölümünün fabrika üretim kapasitesi ile çarpılması suretiyle Şirket kotası belirlenir.

C şekeri üretimi ihtiyari olup, Kurul C şekeri üretimi için kota belirlemez.

Kotaların Tahsisi

Madde 5 —Faaliyetteki şirketlere kota tahsisi Kurul tarafından yapılır ve Kurul’un kota tespit karar tarihinden itibaren 30 gün içinde şirketlere yazılı olarak bildirilir.

Yeni fabrika kurulabilmesi ve/veya mevcut fabrikaların kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmeleri zorunludur. Kota temin talebinde bulunacaklar her yıl 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında, kapasite raporu ve üretime başlama tarihi ile birlikte Kurul’a yazılı olarak başvururlar. Başvuru bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ilk kota tespit döneminde değerlendirilir. Bu konudaki Kurul kararı yazılı olarak bildirilir.

Kota İptal ve Transferleri

Madde 6 — Şirketler haklı bir sebebe dayanmadan iki yıl üst üste kendilerine tahsis edilen kotalardan %90’ın altında arz sağladıkları takdirde, kota ile arz arasındaki fark kadar kota haklarını Kurulca belirlenecek süre için kaybederler. Şirketler bu süre içinde kaybettikleri kota hakkına karşılık yeni kota sağlayamazlar.

Şirketlere tahsis edilen kotalar, Kurul tarafından belirlenecek süre içinde kullanılmadığı takdirde iptal edilir.

Kurul iptal edilen kotaları, diğer şirketler arasında yıllık üretim kapasitesi ile kotası arasındaki eksi yönde farkı en büyük olan şirketten başlamak üzere şirketlerin görüşlerini de alarak dağıtabilir.

Zorunlu hallerde pazarlama yılı içinde kotalar arası şeker transferi yapılır. Kotalar arası şeker transferi yapılmasına Kurul karar verir ve karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ilgili şirketlere bildirimde bulunur.

A kotasının bir kısmı pazarlanamadığı takdirde, pazarlanamayan miktar gelecek yılın A kotasına aktarılır ve bir sonraki yılın A kotası aktarılan miktar kadar düşürülür veya cari pazarlama yılı içinde, şirketlerin talep etmesi durumunda ve Kurulca uygun bulunması halinde pazarlanamayan A kotasının tamamı veya bir kısmı, aynı pazarlama yılı içinde ihraç edilmek kaydıyla C şekerine aktarılabilir.

Şirketler A kotası içinde olup, satışını yapamadıkları şeker miktarını her pazarlama yılının bitim tarihi olan 31 Ağustos’tan itibaren 15 gün içinde, C şekerine aktarmak istedikleri A kotası miktarını ise cari pazarlama yılı içinde Kurul’ a yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Şirketlerin A kotası şekerini C şekerine aktarma talepleri Kurul’ca en geç bir ay içinde karara bağlanarak ilgili Şirkete yazılı olarak bildirilir.

Şirketler yapacakları kapasite değişikliklerine göre ve/veya mücbir sebeplerin tespiti durumunda, Kurul kararı ile bünyelerindeki fabrikalar arasında kota aktarımı yapabilirler. Bunun için şirketler fabrikaları arasında yapmayı planladıkları kota aktarım miktarını Kurul’a yazılı olarak bildirirler. Kurul, teklifi değerlendirerek en geç 15 gün içinde Şirkete kararını yazılı olarak bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk ve Denetim

Sorumluluk

Madde 7 — Şirketler Kurul tarafından alınan kotalara ilişkin tüm kararlara aynen uymak zorundadırlar. Şirketlerin bu konudaki cezai yükümlülükleri Kanunun 11 inci maddesi ile düzenlenmiştir.

Şirketler Kanun kapsamındaki her şeker cinsi için; ürün özellikleri, kampanya süresi, üretim, satış ve stok faaliyetlerine ait her türlü bilgileri doğru olarak derlemek, kayıtlarını tutmak, muhafaza etmek ve Kanun ile yönetmelikler çerçevesinde Kurul tarafından talep edilen diğer bilgileri istenen şekilde, aylık dönemler halinde bir sonraki ayın ilk iki haftası içinde doğru ve tam olarak Kurula bildirmek zorundadır.

Kurul, Kanunun ve bu Yönetmeliğin kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi; kamu kurum ve kuruluşları ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerden ve bunların her türlü birliklerinden isteyebilir.

Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkanının verilmemesi hallerinde, bu fiili işleyen şirketler yedi gün içinde bilgilerin verilmesi ve/veya inceleme imkanının sağlanması için ihtar edilir. Bu süre zarfında bilgilerin verilmemesi ve/veya inceleme imkanının sağlanmaması halinde, şirketlere Kanunun 11 inci maddesindeki ceza hükümleri uygulanır.

Denetim

Madde 8 — Kurum, Şirket ve bünyesindeki fabrikalarda, görevleri ile ilgili konularda araştırma ve denetimde bulunabilir. Bu amaçla gerektiğinde bağımsız denetim kurumlarına denetim ve inceleme yaptırılabilir.

Yürürlük

Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.