İçeriğe atla

İ.K.

Politikalar

POLİTİKALAR

SEÇME

Adapazarı Şeker Fabrikası olarak, fabrikamızın kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış ve tanımlanmış insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra fabrikamızı geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartları da göz önüne alarak, seçer ve işe alırız.

DEĞERLENDİRME

Adapazarı Şeker Fabrikası olarak, kişilerin ve şirketlerin gelişimine katkıda bulunmak, üstün performansı ödüllendirmek amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendiririz. Performansın değerlendirilmesi önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda periyodik olarak çalışanların iş performansının ve davranış özelliklerinin ölçülmesidir. Değerlendirme sürecinin sonucunda, üstün performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra, yüksek potansiyelli kişilerin tespiti ve çalışanların gelişim ihtiyacının belirlenmesi ve bunların çalışanlarla paylaşılması esastır.

GELİŞTİRME

Adapazarı Şeker Fabrikası olarak, mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, şirketlerimizin gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiririz. Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir; gelişim fırsatları ve ortamı yaratılarak, çalışanların gelişimlerini sürekli takip etmek her yöneticinin esas görevlerindendir.

KARİYER PLANLAMASI

Şirketlerin değişen koşullar altında vizyonlarına ulaşabilmesi ve başarıda sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışanların ve organizasyonun sürekli gözden geçirilmesi esastır. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli bir hedefimizdir. Adapazarı Şeker Fabrikası olarak vizyon, hedef ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli kişilerin şirketimiz içerisinde değerlendirilmeleri ise önemli bir önceliğimizdir.

EMEKLİLİK

Şirketimize uzun yıllar hizmet vermiş çalışanlarımızın çalışma hayatı sonrasında da yaşam kalitesini sürdürebilmesini sağlayacak yaklaşımları geliştirmek görevimizdir. Şirketimiz çalışanlarımızın emeklilik planlarının yapılması diğer ana proseslerimizin etkin işleyebilmesi için bir ön koşuldur.

 

Geliştirme

Adapazarı Şeker Fabrikası Lider Takımı Programı (ALTP)

Başarılı ve günün şartlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmış Adapazarı Şeker Fabrikası tepe yönetiminin oluşmasını ve sürekliliğini sağlamayı amaçlayan bir programdır. Adapazarı Şeker Fabrikası Topluluğu’nun tepe yöneticilerine ve tepe yönetime aday kişilere yöneliktir ve Adapazarı Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları tarafından yürütülmektedir.

Yönetici Aday Programı (YAP)

Öncelikle orta kademeye yönetici yetiştirmek üzere üst kademelere yükselebilecek potansiyel adayları belirleyerek, topluluk yönetim kademelerinin yedeklenmesine katkıda bulunmak amacıyla Adapazarı Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları tarafından yürütülen bir programdır.

Program Özellikleri

  • 2006 yılından beri iki yıllık periyodlar halinde uygulanmaktadır. •Adapazarı Şeker Fabrikası, organizasyonel yedekleme ve gelişim planlarında, çalışanlarından orta ve/veya üst kademeye yükselebilecek potansiyelde olanları İnsan Kaynakları’nca belirlenen seçim kriterleri doğrultusunda aday gösterirler. •Yetkinliklere dayalı bir seçim ve gelişim sisteminin uygulandığı Yönetici Aday Programı’nda katılımcıların gelişim süreci İnsan Kaynakları, Şirket Genel Müdürleri, Şirket İnsan Kaynakları ve YAP elemanlarının yöneticilerinin ortak çalışmaları ile yönlendirilir. •Gelişim süreci, YAP elemanlarının mevcut işlerindeki performanslarını arttıracak ve onları ileride yüklenecekleri sorumluluklara hazırlayacak yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik seminerleri ve bireysel gelişim planlarını içerir. Bunun yanında, YAP elemanlarının iş performansları da izlenir ve kariyer planlarına yansıtılır.

Talent Tool Programı (TP)

“İçeriden terfi” prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanları ortaya çıkarmak, yenilerini Adapazarı Şeker Fabrikasına çekmek ve Adapazarı Şeker kültürü doğrultusunda geliştirmek, izlemek; böylelikle potansiyel yönetici havuzunu hazırlamak amacıyla Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. İnsan Kaynakları tarafından yürütülen bir programdır.

Program Özellikleri

2006 yılından beri iki yıllık periyodlar halinde uygulanmaktadır. TP elemanları, Adapazarı Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları’nca belirlenen seçim kriterleri doğrultusunda, ya mevcut çalışanlarımız arasından programa aday gösterilirler; ya da şirketlerimizin eleman talebi doğrultusunda dış aday olarak seçim sürecine dahil edilirler. Yetkinliklere dayalı bir seçim ve gelişim sisteminin uygulandığı Talen Pool Programı’nda katılımcıların gelişim süreci İnsan Kaynakları, Şirket Genel Müdürleri, Şirket İnsan Kaynakları ve TP elemanlarının yöneticilerinin ortak çalışmaları ile yönlendirilir.

TP elemanlarının gelişim sürecinde katılımcıların kendilerini tanıma ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla ağırlıklı olarak kişisel gelişime yönelik seminerler yer almaktadır. Seminerlerin yanısıra, gelişim sürecinde TP elemanlarının mevcut iş performanslarını yüksek tutmaya ve gelecekte yüklenecekleri sorumluluklara hazırlamaya yönelik bireysel gelişim planlarına da yer verilir.

Yönetici Gelişirme Programı (YGP)

  • Tüm çalışanlarımızın işlerinde daha etkili olmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve •Tüm çalışanlarımıza bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatını vererek, ortak değerler ve kültür oluşturmak

amacıyla Adapazarı Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları tarafından yürütülen bir programdır.

Program Özellikleri

  • YGP Programı 2006 yılından beri yıllık periyodlar halinde yürütülmektedir. •Eğitim konuları; Adapazarı Şeker Fabrikası İnsan Kaynakları tarafından, hedefleri ve çalışanlarımızın geliştirmelerini beklediğimiz yönetsel ve kişisel yetkinlikler göz önüne alınarak belirlenmektedir. •Şirketimiz kendi bünyelerinde çalışanların gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitimlere “Uzman”dan “Genel Müdür”e kadar tüm çalışanların katılımını sağlarlar.