İçeriğe atla

Kurumsal

Çevre Yönetim Birimi Yeterlik Belgesi

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında fabrikamız çevre yönetim birimi kurulmuş ve   çevre yönetim hizmeti vermeye hak ve yetki kazanmıştır. Çevre yönetim birimi baş çevre görevlisi İlkay ALTAY PAŞAALİOĞLU, çevre görevlisi Emre KAPANKAYA olarak yetkilendirilmiştir.

Tarihçe

Adapazarı Şeker Fabrikası Anonim Şirketi Türk Ticaret Kanununa göre 16 Ocak 1952 tarihinde kurulmuştur. Fabrikanın temeli 12 Eylül 1952 ‘de atılmış; 11 Ekim 1953 tarihinde işletmeye alınarak şeker üretimine başlamıştır.

Cumhuriyet döneminde kurulan dört şeker fabrikasından sonra (Uşak, Alpullu, Turhal, Eskişehir) kurulan beşinci fabrikadır. Türkiye de Anonim şirket statüsünde kurulan ilk şeker fabrikasıdır.

1994 yılı başına kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ nin iştiraki olarak faaliyetini sürdüren Adapazarı Şeker Fabrikasının o tarihte Türkiye İş Bankasına ait hisselerinin Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’i tarafından satın alınması nedeniyle, adı geçen şirketin bağlı ortaklığı olarak faaliyetini sürdürmüştür.

Şirketin kuruluş gayesi ana statüsünde de belirtildiği şekilde her nevi şeker üretmek, şeker üretiminin ham maddesi olan pancar ve münavebe bitkilerini üretmek veya ürettirmek, yan ürünleri değerlendirmek, bu gayeler için yurt içinde ve yurt dışında her türlü ticari, sınai ve tarımsal işler yapmak, şirket kurmak, kuruluşlara iştirak etmek gibi geniş bir faaliyet alanını kapsamaktadır.

Şirket; çalışan personeli, pancar eken çiftçisi, nakliyecisi ve tüccarı ile geniş bir kitleye hitap etmektedir. Bu suretle ürettiği katma değer yönünden yurdumuzun önde gelen kuruluşlarından biridir.

Kuruluş döneminde 1.600 ton/gün pancar işleme kapasitesinde olan fabrika; 1961 yılında 3.000 tona ve ülkenin artan şeker ihtiyacı için 1981 yılında ise 6.000 tona tevsi edilmiştir.

1981 yılında 6000 ton/gün kapasiteye tevsi edilen fabrikamızın yıllık pancar ihtiyacı; bölgemiz iklim yapısı, tarım alanlarının alternatif ekime açık olması, pancardaki şeker oranının düşük olması gibi etkenler nedeniyle verimli üretim yaparak şeker üretimini devam ettirebilmesi için Eskişehir, Ankara, Kastamonu ve Konya fabrikalarından temin edilmiştir.

1976 yılından itibaren Diğer bölgelerden gelen % 17–18 şeker oranlı pancar ile % 13–14 şeker oranlı Adapazarı şeker fabrikası pancarı paçal olarak işlenmiş ve verimli şeker üretimi sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulmuştur.

1999 yılında deprem nedeniyle üretimine ara verilen fabrikamız 2004 yılında Özelleştirme İdaresine devredilmiştir. 2005 yılında kamuya ait % 94,09 hisse Özelleştirme İdaresinden 45.750.000,- USD bedel ile SS Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi (APEK) tarafından satın alınmıştır. APEK deprem nedeniyle büyük ölçüde hasar görmüş ve 7 yıl atıl kalmış bulunan Adapazarı Şeker Fabrikasını tamir ederek yeniden üretime geçmesini sağlamış ve uzun süre alternatif ürünlere yönelen Adapazarı çiftçisine yeniden Şeker pancarı ektirme çalışmaları başlatılmıştır.

24 Eylül 2012 tarihi itibarı ile şirketimizin APEK’e ait % 98,8 hissesinin ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.’ye devir işlemleri tamamlanmıştır.

24 Kasım 2013 tarihi itibarı ile şirketimizin ASYA KATILIM BANKASI A.Ş ’ye ait % 98,8 hissesinin TEMEL DOĞAL GIDALAR VE TARIM ÜRÜN. ÜRT. PAZ. A.Ş. ’ye devir işlemleri tamamlanmıştır.

 

Sermaye Kompozisyonu

 

Sermaye Kompozisyonu
Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı Pay  Tutarı TL Oranı (%)
Temel Doğal Gıdalar ve Tarım Ürünleri Üretim Pazarlama A.Ş
182.777.601,38 98,80
Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. 868.028,52 0,47
S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi 864.429,50 0,47
S.S. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi 484.080,52 0,26
Diğer Ortaklar 5.860,08 0,00
TOPLAM 185.000.000,00 100,00

 

İştirakler

 

NOMİNAL öDENEN İŞTİRAK
İŞTİRAKİN ADI SERMAYESİ SERMAYE ORANI %
PAN ŞEKER 2.000.000,00 155.000,00 7,75
MERAY YAĞ SAN. A.Ş. 2.427.600,00 20.160,00 0,83
PANCAR MOTOR SAN. A.Ş. 8.000.000,00 1.666,63 0,02
LAYNE BOWLER 2.000.000,00 23.346,00 1,16
APEK Ürünleri Değ. A.Ş. 200.000,00 2.500,00 5,00
TOPLAM 14.627.600,00 202.672,63

 

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri

ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI ANONIM ŞIRKETI

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Adapazarı Şeker Fabrikası Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge Adapazarı Şeker Fabrikası Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

  1. a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
  2. b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
  3. c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

  1. d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesininbirinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

 

 

 

Bilgi Toplumu Hizmeti

E-Şirket https://www.belgemodul.com/sirket/475
İçeriklerin ulaşılacağı adres www.adaseker.com.tr
Şirketin MERSİS numarası 0007004974600018
Ticaret Ünvanı ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI A.Ş.
Merkezi Sermaye Miktarı
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı 185.000.000,00
Ödenen Sermaye Miktarı 185.000.000,00
Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adı soyadları Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ
Hüseyin Avni METİNKALE
İbrahim TAŞKIN
Sami MÜCAZ
Limited şirketlerde müdürlerin adı ve soyadları Yok
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları Yok
Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından  belirlenen gerçek  kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama Yok
Seçilen tüzel kişinin; Yok
MERSİS numarası Yok
Ticaret ünvanı Yok
Merkezi Yok
Seçilen tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı Yok
Seçilen denetçinin adı ve soyadı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Seçilen denetçinin ünvanı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)
Seçilen denetçinin yerleşim yeri İSTANBUL
Seçilen denetçinin merkezi adresi Maslak Mah. Bilim Sok. Sun Plaza No:5 Kat:22 PK:34398 Şişli / İstanbul
Seçilen denetçinin varsa tescil edilmiş şubesi
Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge  
Bilgi Güvenliği Politikamız