+90 264 274 38 50

Kanun ve Yönetmelikler

14 Şubat 2002 tarih, 24671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 4634 sayılı Şeker Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını...
1 Nisan 2002 tarih, 24713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi şeker üretimi ve arzında istikrarı sağlamak üzere şirketlerin kotalarının...
27 Ocak 2004 tarih, 25359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; şekerin üreticiden tüketiciye istikrarlı bir fiyat ile düzenli olarak ulaşmasını...
28 Haziran 2002 tarih, 24799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, şeker ham maddesinin temini ve fiyatlandırılması ile şeker fiyatının belirlenmesi...
17.11.2003 tarih, 25292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 — 28 Haziran 2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 1...
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejimini, şeker üretimindeki usul ve esaslar ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir. Tanımlar MADDE...