+90 264 274 38 50

Hammadde - Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Hakkında

17.11.2003 tarih, 25292 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 — 28 Haziran 2002 tarihli ve 24799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının 1 inci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözleşmede, tespit edilen fiyat veya avans fiyat ile her üreticinin üreteceği net A ve B kotası hammadde miktarı yer alır.”

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şeker pancarı fiyatları veya avans fiyat her yıl, şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişiler ile üretici ve/veya üretici temsilcileri arasında, pancar ekiminden önce Ekim ayında başlayacak müzakereler sonucunda; yıllık enflasyon oranı, üretici maliyetlerindeki artış, dünya pancar fiyatları ve alternatif ürün paritesi dikkate alınarak en geç Kasım ayı sonuna kadar varılacak mutabakatla belirlenir. Avans fiyat belirlenmesi durumunda kesin fiyat, izleyen yılın en geç Ekim ayında aynı usulle belirlenir. Pancar fiyatları veya avans fiyat sözleşmede yer alır.”

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Madde 1 — 2004 yılı mahsulü şeker pancarı fiyatları veya avans fiyat, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihden sonraki 1 ay içinde başlayacak müzakereler sonucunda ve en geç yürürlük tarihinin 2 nci ayının sonuna kadar varılacak mutabakatla belirlenir.

Yürürlük

MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

07 Mart 2022