+90 264 274 38 50

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş. (“Şirket”), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşıldığı kişiler, toplamasına ilişkin hukuki nedenler ve KVKK’den doğan haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Toplanan Kişisel Veriler

Adapazarı Şeker, Şirkete ana giriş, çıkış kapıları, Şirket içerisindeki yüksek güvenliğin sağlanması gereken alanlara giriş, çıkış kapıları, üretim alanı, fabrika sahası, Şirket dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları gibi alanlarda güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntü kaydı yapmakta, yapmış olduğunuz ziyarete binaen yine güvenlik sebebiyle ad, soyad, ziyaret amacı, ziyaret edilen departman, Şirket içerisinde görüşeceğiniz kişi bilgisi, çalıştığınız şirketin/kurum veya kuruluşun adı, ziyaret saati, varsa araç plakası kategorilerindeki kişisel verilerinizi toplamaktadır.

c) Kişisel Verilerin Güvenlik ve Denetim Amacı ile İşleneceği

Kişisel verileriniz, KVKK ile düzenlenen ilkeler ve işleme şartları uyarınca genel güvenliği sağlamak, iş sağlığı ve güvenliğini takip ve tesis etmek, işyerine giriş ve çıkışın kontrolü, üretim işleyişinin sağlanması, işyerinde üçüncü kişilerin suç işlemesinin önlenmesi ve tespit edilmesi, işçinin yaptığı işin kalite ve performansının kontrol edilmesi, işçinin iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerine uyumunun kontrol edilmesi, Şirket’in faaliyet alanı ile ilgili olarak tabi olduğu mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sebepleriyle KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.

 ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda sıralanan amaçlarla sınırlı olmak üzere Şirket’in tabi olduğu mevzuat uyarınca gübre dağıtıcısı konumunda olması sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı, Adapazarı Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, gerektiğinde polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri, idari organlar, yargı mercileri, güvenlik kameralarından sorumlu güvenlik personeli ve ilgili birimler ile paylaşılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi güvenlik kameraları ve Şirket ziyaretleriniz esnasında güvenlik personeli tarafından toplanacak ve işlenecektir. Şirket, kişisel verileri toplarken temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Şirket’in meşru menfaati ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanmaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibi’nin KVKK’nin 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (adaseker@hs01.kep.tr) KEP adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, Şirket’in Şeker Mah. Yazlık Cad. No:93 54100 Adapazarı/SAKARYA adresindeki Genel Müdürlüğüne gönderebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresiniz üzerinden  kvkk@adaseker.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Örnek başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

07 Mart 2022